Bạc Liêu hợp nhất S article Giáo dục với S article Khoa học và công nghệ[ad_1]

Theo quyết định của UBND tỉnh Bạc Liêu, S article GD & ĐT với Sở KH & CN sẽ hợp nhất thành S site Giáo dục – Khoa học và Công nghệ (GD-KH & CN).

Đây là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quản lý Nhà nước về GD & ĐT; các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển tiềm lực KH & CN; s area hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân, các dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật.

Sau khi sáp nhập, đơn vị mới có trách nhiệm tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 2 đơn vị cũ theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Bạc Liêu hợp nhất S article Giáo dục với S article Khoa học và công nghệ - Ảnh 1.

S site Giáo dục và Đào tạo …

Bạc Liêu hợp nhất S article Giáo dục với S article Khoa học và công nghệ - Ảnh 2.

… và S article Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu.

Về cơ cấu tổ chức, S interface GD-KH & CN có Giám đốc, các Phó Giám đốc và các Phòng chức năng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

S site GD & ĐT và S article KH & CN sẽ hoạt động đến hết ngày 31/12/2018, để S article GD-KH & CN chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2019.

Quyết định của UBND tỉnh cũng giao S article Nội vụ chủ trì, phối hợp với đơn vị mới tiến hành các thủ tục liên quan đến công tác cán bộ, tài chính, … theo đúng quy định.

Huỳnh Hải

[ad_2]
Source link