Extra class Wis³a Kraków mo¿e zostaæ przejêta przez Anglików Pi³ka no¿na[ad_1]

Pierwsza offer wp³ynê³a we wrze¶niu, ale wtedy Anglicy nie podjêli dalszych kroków. Noble Capital Partners chcieli przej ± æ klub za kwotê jednego euro i obiecuj ± szybko poprawê sytuacji finansowej klubu. Chc ± dokonaæ emisji praw poboru akcji na ich rzecz w zamian za 28 milionów euro p³atne w akcjach. Twierdz ±, and przyniesie to klubowi w³asny dodatni kapita³ w wysoko¶ci oko³o 10,5 mln euro – pisa³ niedawno o tym katowicki "Sport".

Teraz Gazeta Krakowska donosi, ¿e ju¿ w najbli¿szy pi ± tek Anglicy znowu zjawi ± siê w Krakowie, ale Wis³a tego nie potwierdza.
– Towarzystwo Sportowe Wis³a jest zainteresowane sprzeda¿ ± ca³o¶ci, czê¶ci akcji lub sponsoringiem i prowadzi rozmowy mog ± ce doprowadziæ do ich finalizacji. Jest za wcze¶nie na oficjalny komentarz w tej sprawie – powiedzia³a Karolina Biedrzycka, zastêpca rzecznika prasowego Wis³y, cytowana przez Gazetê Krakowsk ±.

Krakowscy dziennikarze twierdz ± tak¿e, ¿e Anglicy nie maj ± pieniêdzy, które mogliby zainwestowaæ w klub. Uwa¿aj ± jednak, ¿e je¶li przejm ± pi³karsk ± spó³kê, to poprzez swoje szerokie kontakty mogliby szybko znale¼æ inwestora.

"Bia³a Gwiazda" jest czwarta w tabeli i ma 25 punktów. Liderem jest Lechia Gdañsk, która ma sze¶æ "oczek" wiêcej.

S ± te¿ inni chêtni

Klub chce przej ± æ równie¿ dwóch biznesmenów: Rafa³ Ziêtek i Wojciech Kwiecieñ.

Jakub B³aszczykowski w Wi¶le Kraków? Firma Drutex mo¿e sfinansowaæ transfer

Powrót Jakuba Bzaszczykowskiego do Wis³y Kraków wydaje siê coraz bardziej realny. Bia³a Gwiazda może mieæ jednak problem ze sfinansowaniem transfer representing Polski. Z pomoc ± ma przyj¶æ firma Drutex.

[ad_2]
Source link