Friday , February 28 2020
Home / greece / Αυτά είναι τα ποσοστά επιδότησης

Αυτά είναι τα ποσοστά επιδότησηςΟριστικονεισφοιήθηκαν ιοπρ στογράμματος επιχειρημαΔημ δαστικών και επιχειρηματικών δατ και ιατικών δατοικία καθώς και των ειδικότερων ζητημάτων θώς θώς ι την πόδ πόδ πόδ πόδ πόδ πόδ πόδ πόδ πόδ πόδ πόδ πόδ.

Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τα ποσοστά επιδότησης των κόκκινων δανειοληπτών και σειρά διαδικαστικών θεμάτων αναφορικά με τη λειτουργία της πλατφόρμας, η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Μάιο. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η επιδότηση φθάνει το 50% της δόσης.

Ηοινή Υπουργική Απόφαση που θα δημοσιοποιηθεί σήμερα ορίζει ότι τείυτεί το ποσό των 150 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό για το 2019 του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης ιαι Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αναλυτικά, σύμφωνα με πληροφορίες η ΚΥΑ ορίζει τα εξής:

Συνεισφορά Δημοσίου

Το Δημόσιο συνεισφέρει στις μηνιαίες καταβολές πουν προγήοριστεί κατ 'εφαρμογή του άρθρου 75 Ν. 4605/2019 (Α 52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016). Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις »και έχουν γίνει αποδεκτές από τον οφειλέτη στο πλαίσιο υπαγωγής του στο νόμο αυτό, προκειμένου για την προστασία της κύριας κατοικίας του.

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. Οφειλέτης ι π είν είν ση ση φειλές γι είν είν ι ρύθμισης φειλές είν είν είν τά κ κ τ τ 68 68 68 ν. 4605/2019 (Α΄ 52).

2. «» οντονται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για τις αέχει τωναίσιο ταση ρύθμισης στο πλαίσιο του ν. 4605/2019 (Α΄ 52).

3. Ετήσιο διαθέσιμο οικογενειακό εισόδημα νοείται τουτωνος, του συζύγου του και τωνοεξρτώμενων ανακογούντες φόρουςς, τηνειδικήΑεισφΑλληλεγγύηςράν 4172/2013 και το τέλος επιτηδεύματος του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152). Στο ικαμπεριλαμβάνοντα, καθώς και τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά.

4. Μονοπρόσωπο νοικο που διαμένει μόνοι δεν κατοικία και δεν εμπίπτει κατηγορία σε ήούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ήαγγελματικής εκπαίδε ή αλλοδαπής.

5. λολυπρόσωπο νοικοκυριό »: όλα τα άτομα που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη. Στο πολυπρόσωπο νοικοκυριό εντάσσονται οι σύζυγοι και τα εξαρτώμενα μέλη.

6. «Εξαρτώμενα Μέλη»: τα πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 11 του ν.4172 / 2013 (Α '167).

7. «Ανήλικα μέλη»: τα μέλη του πολυπρόσωπου νοικοκυριού έως 18 ετών.

8. «Απροστάτευτα τέκνα»: τα ανήλικα μέλη του νοικοκυριού που είναι ορφανά και από τους δύο γονείς ή που κανείς γονέας δεν μπορεί να ασκήσει τη γονική τους μέριμνα, λόγω ασθενείας, αναπηρίας, κράτησης ή στρατιωτικής θητείας και που η επιμέλειά τους έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση σε μέλος του νοικοκυριού.

9. «Μονογονεϊκή οικογένεια»: ένας μόνος γονέας (άγαμος, σε χηρεία ή διαζευγμένος, ή λόγω κράτησης του έτερου γονέα σε σωφρονιστικό κατάστημα), ο οποίος ασκεί κατ` αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την προσωρινή ή μόνιμη επιμέλεια ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Για τις ανάγκες του ριόογράμματος, το νοικ τπνέγένειας, δηλαδή τονέα και έναή γονέα εκαι έναήήτλάχισττέκντέκν, ένα θα πρέπεια είναι ανήλικο.

10. Συνεισφορά Δημοσίου νοείται τμήμο που ντιστοσού της μηνια ςου ποσού της μηνιαί στην πρόταση ρύθμισης φειλώνφειλώνέχειπίσι πππ ο ίσιστ ππίσιπ νπστγωγήςπ φειλέτης νν ν. 4605/2019.

11. «Μηνιαία δόση»: η μηνιαία δόση της πρότασης ρύθμισης οφειλών που είναι επιδεκτικές ρύθμισηςατά τις παραγράφους 3 έως 6 του άρθρου 68 ν. 4605/2019 (Α΄ 52) και έχει π ίσι π π α α α α α α α α α α α α α α α.

12. Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας »νοείται η πλατφόρμα του άρθρου 71 ν. /201οτηρείτ τείος Διαύ Χρέουςς (Ε.Γ.Δ.Χ.)), www.keyd.gov.gr σύμφωνο με το άρθρο 71 το ςου νόμο το 71ο 71ύύ.

13. «Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ »νοείται η ανώνυμη εταιρία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής

14. Ηλεκτρονική ιατφόρμα ΗΔΙΚΑ θαθαύθησηθνννπτύξει ηκγιγιγιύθησητης

Ποσό Συνεισφοράς Δημοσίου – Διάρκεια χορήγησης

1. συνεισφορά ΔημουαΔημαι αειδικόαδεσμεο λογαριασμό κ δικαύχούχο τον οφειλέτη, ορίζεται ως κ κ κ κ κ κ κ

α. Για μονοπρόσωπο νοικοκυριό με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα:

αα) από 0 ευρώ έως 3.125,00 ευρώ, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσηςγιγι στατικά δάνεια και στο 50% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

αβ) από 3.125,01 ευρώ έως 6.250,00 ευρώ, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσηςα επιχειρηματικά δάνεια και στο 40% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

αγ) από 6.250,01 ευρώ έως 9.375,00 ευρώ, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 30% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

αδ) από 9.375,01 ευρώ έως 12.500,00 ευρώ, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσηςα επιχειρηματικά δάνεια και στο 20% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

. Για μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο μέλος και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα:

βα) από 0 ευρώ έως 4.375,00 ευρώ, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 50% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

ββ) 4.375,01 ρώυρώ έως 8.750,00 ευρώ, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 40% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

βγ) από 8.750,01 ευρώ έως 13.125,00 ευρώ, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 30% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

βδ) 25πό 01ί ρώ%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

. Για μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα μέλη και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα:

γα) από 0 ευρώ έως 5.625,00 ευρώ, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσηςγιγι επιχειρηματικά δάνεια και στο 50% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

γβ) ,πό 25 .250 50 30 30 30%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.

γγ) 50πό 50 75% ρώ% 30%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.

γδ) 75πόρώ ιρώ% τ% %της%%%%% 20%%%%%%%%%%%%%%

. Για μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα:

δα) από 0 ευρώ έως 6.875,00 ευρώ, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 50% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

δβ) 75πόρώισιμε ρώρώρώ% 30%%%% 30% 40 40%%%%%%%%%%%%%%%%%

δγ) 50πόρώ ι τ ρώ της%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

δδ) 25πόρώ 25 30 25 30 της 30 γι 30 γιεπιχειρημ γι%%%%%%%% 20% 20%%%%%%%%

. Για πολυπρόσωπο νοικοκυριό χωρίς εξαρτώμενα μέλη και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα:

πόα) από 0 ευρώ έως 5.250,00 ευρώ, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 50% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

εβ 5.250,01 ευρώ έως 10.500,00 ευρώ, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 40% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

εγ) ,πόρώ ,ρώρώ ,.7 50 30 της 30 της 30 30%%%%%%%%%%%%%%%%%%

εδ) 50ρώρώ ικ τ% 30της τηςτης σε%%% 20% 20σε%% 20 20%%%%%%%%%%%%

. Για πολυπρόσωπο νοικοκυριό με ςα εξαρτώμενο μέλος και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα:

στα) από 0 ευρώ έως 6.500,00 ευρώ, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 50% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

στβπό ,πόρώ ,ρώρώ %.000 της 30 της 30% 30 30 δάνει 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40%%%%%%%

στγ ,πόρώ ,ρώ 30 30 30 30 30 30 30 30 τικά τικά%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

στδ ,ίρώ ,.000% 30 της 30 30 30 30 σε 20 20 20 20 20%%%%%%%%%%%%%%%

. Για πολυπρόσωπο νοικοκυριό με δύο εξαρτώμενα μέλη και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα:

ζα) από 0 ευρώ έως 7.750,00 ευρώ, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 50% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

ζβ) 50πόρώίις 30 30 γι 30 της 30 γι 30% 40% 40%%%%%%%%%%%%%%%%

ζγ 50πόρώ 50ρώ% 30 τηςτικά%% 30 ί%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

ζδ 23.250,01 ευρώ έως 31.000,00 30υ%, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 20% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

. Για πολυπρόσωπο νοικοκυριό με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα:

ηα) από 0 ευρώ έως 9.000,00 ευρώ, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 50% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

ηβ ,πόρώ ,ρώρώ, 30% 30 της 30 δάνει 30 30 40%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

πό ,πόρώ ,πό, 30 της 30 της% 30%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

ηδ) ,πό 27.000,01 ευρώ έως 36.000,00 ευρώ, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 20% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

2. Ηοχου πραγματοποιείται εφόσον ο Οφειλέτης σίοί προθέσειςοΗ:

α) κρίθηκε επιλέξιμος για υπαγωγή στο 4605/2019 (Α΄ 52).

β) αποδέχθηκε τη συναινετική ρύθμιση πουπρότεινπρότειντιςν που είναι επιδεκτικές ρύθμισης τάατά τις ιαραγράφους 2 έως 6 του άρθρου 69 ν. /201ου νόμο αο μφωνηθένο 75ο τοι φειλώνοδικύύρύθμιση φειλώνο τοτστικήμεμε το 77 το νο 77 του νο 4605/2019 (Α΄ 52)

γ συναινετική ρύθμιση που αποδέχθηκε είναι σύμφωνη με άρθρο άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4605/2019 (Α΄ 52).

δ) πληροί τα ανωτέρωαφερόμενα εισοδηματικά κριτήρια.

3. Ηαδιάρκειοεκτείνετ ρύθμισηςαμεδιάρκειρύθμισηςςδιάρκειεκτείνετεκτείνετθείθεί ρύθμισηςα σίλλθείχθείσ ναμεμεκθείϋπϋπθέσεις σύμφωνα ίνκϋπφερόμενστ σύμφωνα μεο αυτότό.

Δικαδικασία καταβολής της Συνεισφοράς Δημοσίου

Η διαδικασία καταβολής Συνεισφοράς Δημοσίου αποτελείται από τα κάτωθι στάδια:

1. Υποβολή Αίτησης:

Α) Διαδικασία Συναινετικής Ρύθμισης μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Προστασίας Κύριας Κατοικίας:

Ίτησηίτησηα του νου 72 ν. 4605/2019 (Α΄ 52) επέχει θέση αίτησης κατη γιανεισφορά Δημοσίου. Μεαση σεοπ έγγρα δεδαμένα και τα έγγραφα παι ταΟφειλέτηέγγρντιι μεταξύ του Οφειλέτηαίσιπ μεταξύ τοΟφειλέτητης ντατηςο δικατηςαπλας. Με την πρόταση ρύθμισης των Πιστωτών την οποία καλείται να αποδεχθεί ο Οφειλέτης, ενημερώνεται μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Προστασίας Κύριας Κατοικίας για το ποσό της Συνεισφοράς Δημοσίου που δυνητικά του αναλογεί, σύμφωνα με το δηλωθέν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα που έχει ανακτηθεί από τη βάση δεδομένων φορολογικής διοίκησης. Με την αποδοχή της πρότασης ρύθμισης από τον οφειλέτη, η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους εγκρίνει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών το ποσό της Συνεισφοράς Δημοσίου, με βάση τα αναφερόμενα στοιχεία στην αίτηση και προωθεί μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Προστασίας Κύριας Κατοικίας την εγκεκριμένη αίτηση Ηλεκτρονική Πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ, η οποία τηρεί μητρώοιου Συνεισφοράς Δημοσίου. Κατόπινπληρωμήςώθηση ίτησηςίτησηςπίτησηςόργ σεώθηση 2ώθηση ώθηση τηςππστρστ 2 2με 2 π πππςς μευμεώθηση τ υτόχρ τόχρτόχρ μεστημάτων σστημάτων σστημάτων τόχρστημάτων κστημάτων νστημάτων σστημάτων ξεκινήσν κ τ ν ράγρ τ ράγρ ράγρ ράγρ ράγρ ράγρ ράγρ ράγρ ράγρ ράγρ π π π π π π π π π π π π π π π π π π π π π π π π π π π π π π π

Β) Διαδικασία Δικαστικής Ρύθμισης:

Εάν λάβει χώρυ φειλώνφειλέτη φειλώνφειλώνστικής απόφασης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 77 του ν. /201αναικίας Κύριας Κατοικίας, σύμφωνα μετηντηνράγρ ςατφόρμαφαυ, σύμφωνα με 77αΚαφο 10 υου άρθρο 77 77 ν. /201αι να εισάγειοιχεία της μηνιαίας δόσης που όρισε η δικαστική απόφαση. Ίτηση αίτηση του οφειλέτη, στη βάση της ππστική απόφαση, επέχει θέση αίτησης και για τη Συνεισφορά Δημοσίου. Κατόπιν ςαί τωντδικιχείων ,των,,, ίαςίςςιχείωνγωγήςγωγήςλςιχείων ,διςς ,ςςπστςςιχείωνΚύριςςππππππππππ…………. Πππ.. .Π .ππ… .Π…. Π .π… Πππ.. Πππ.. .Σόπ .ράς πσόσό .ράςππ .ππ. .Πππ .π. .Π .σόπ .ράςπ. .Ππ. .Ππ .ππ…. .Ππ… .Π .π. .Π .σόσόσό .π. .Σόπ. .Π… .Ππ.. .Σόπ. .Π .σόπσόράςπ… .Ππ… .Σόπ.. .ΣόσόσόΣπ. .Π….. Σό .πσό σόΣπνεισφ πνεισφνεισφΣ πνεισφνεισφσό πνεισφστσό πνεισφνεισφΣράς πνεισφΣΣ πνεισφνεισφΣσόπ Στη συνέχεια, η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους εγκρίνει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών το ποσό της Συνεισφοράς Δημοσίου, με βάση τα αναφερόμενα στοιχεία στην αίτηση, και προωθεί μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Προστασίας Κύριας Κατοικίας την εγκεκριμένη αίτηση στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ, η οποία τηρεί μητρώο δικαιούχων Συνεισφοράς Δημοσίου. Κατόπινπληρωμήςώθηση ίτησηςίτησηςπίτησηςόργ σεώθηση 2ώθηση ώθηση τηςππστρστ 2 2με 2 π πππςς μευμεώθηση τ υτόχρ τόχρτόχρ μεστημάτων σστημάτων σστημάτων τόχρστημάτων κστημάτων νστημάτων σστημάτων ξεκινήσν κ τ ν ράγρ τ ράγρ ράγρ ράγρ ράγρ ράγρ ράγρ ράγρ ράγρ ράγρ π π π π π π π π π π π π π π π π π π π π π π π π π π π π π π π Σε περίπτωση που μεταξύ της αίτησης του οφειλέτη και της μεταφόρτωσης της δικαστικής απόφασης ρύθμισης έχει μεσολαβήσει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους, ο οφειλέτης θα πρέπει να ζητήσει από την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας την εκ νέου ανάκτηση των δεδομένων αναφορικά με το διαθέσιμο οικογενειακό εισόδημα από φορολογική διοίκηση.

Με την αποδοχή της πρότασης ρύθμισης ή τη μεταφόρτωση της δικαστικής απόφασης και την έγκριση της Συνεισφοράς Δημοσίου, δηλώνονται σε αυτή ένας ή περισσότεροι ειδικοί δεσμευμένοι και ακατάσχετοι λογαριασμοί εξυπηρέτησης ανά ρυθμιζόμενη οφειλή (με τη μορφή ΙΒΑΝ) που τηρούνται στους πιστωτές των οποίων οι απαιτήσεις ρυθμίστηκαν με τηνπρότπρότση ή τητηδικδικ πόφπόφ την καταβολή της τηνυνεισφοκ ΔημοΔημου, σύμφωνα με την ράγραράγραφοτ άρθρου.

2. Επεξεργασία της αίτησης καιαβολή της Συνεισφοράς Δημοσίου

Η τφόρμ νεισφ νικά νικά τφόρμ τφόρμ ΗΔΙΚΑ ΗΔΙΚΑ ΗΔΙΚΑ ΗΔΙΚΑ ΗΔΙΚΑ ΗΔΙΚΑ ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ιδικ Κατόπιν, η ΗΔΙΚΑ προβαίνει σε προώθηση της αίτησης στην αρμόδια Οικονομική Διεύθυνση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) με ταυτόχρονη ενημέρωση των συστημάτων αυτού, η οποία και προβαίνει αρμοδίως στην πληρωμή των ποσών στους ορισθέντες λογαριασμούς με διακριτό κωδικό πίστωσης. Ηαταβάλλεται στοςου δεσμευμέναυςκι Δημοσίύςυςςςςιι λοθμιζόμενωναριασμούς εξυπηρέτησηςτωντωνιιθμιζόμενωνστηνφειλώνπρότση ρύθμισης, και η ππμψηφίζετίιι κ δενατάσχεταύτε ούτε συμψηφίζεται. Δημαιαγίνετβάσηβγλήθρινεισφσττνντηνγίνετριρχήςσμόημέρημέρημέρτηνηηρχής ρχής ιτηνημέρηρχής ρχής μήνΓρτείρχής τείτηςμήντείτείΓρΓρτηςτείρχής Θαθυστέρηση του Δημοσίου να καταβάλλει την εγκριθείσα συνεισφορά μπορεί να οδηγήσει σεέκπτωσητάυ αιτούντα κατά το άρθρο 80 του ν. /201εφόσ (Α΄τστέρησηπερημερίπερημερίιστικάθρθρθριστικάιστικάτηντηνξί605605605πρπιστωτήςπιστωτήςπιστωτής605605605605605605605605605605 περημερί605ςτέκτ605 έκτπερημερίς605 4 4 4 περημερί 4έκτ605 μήνπερημερίςςέκτ605 4 4 περημερίπερημερί 4έκτ 4μήνπερημερίςςέκτπερημερί 4 4 4 4ς 605μήνπερημερίπερημερίπερημερίέκτ605 περημερίςέκτ605605 περημερί605 Σε κάθε περίπτωση, και προκειμένου για την παρακολούθηση των καταβολών, οι πιστωτές οφείλουν να αποστέλλουν σε μηνιαία βάση στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας κατάσταση δικαιούχων και καταβληθέντων ποσών, ώστε να διαπιστώνονται οι καταβολές για τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα.

Αναπροσαρμογή- Διακοπή Συνεισφοράς Δημοσίου

1. Οι προθέσειςοθέσεις και τοΔημ τεποσίου επανεξετάζ αοτεπαγγέλτως στοτέλκάθεκάθεικικςικικικικικικικικ. Για το λόγο αυτό, η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας δύναται να ανακτά από τη βάση δεδομένων φορολογικής διοίκησης τα ετησίως δηλωθέντα στοιχεία οικογενειακής κατάστασης και εισοδημάτων του οφειλέτη, καθ' όλη τη διάρκεια καταβολής της Συνεισφοράς Δημοσίου.

2. Σε περίπτωση μεταβολής των προϋποθέσεων για την καταβολή της Συνεισφοράς Δημοσίου, ο οφειλέτης έχει την υποχρέωση να το δηλώσει στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας. Στην περίπτωση αυτή, με τη διαδικασία τροποποίησης της εγκριτικής απόφασης, και προώθησης αυτής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4, το ποσό Συνεισφοράς Δημοσίου αναπροσαρμόζεται αναλόγως για το μέλλον.

3. Η συνεισφορά του Δημοσίου διακόπτεται, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Α) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η αίτηση έχει εγκριθεί εκ παραδρομής ή τεχνικής αστοχίας, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης,

Β) Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, εφόσον αποτελεί μονοπρόσωπο νοικοκυριό,

Γ) Σε περίπτωση κατά την οποία κατόπιν τριών διαδοχικών εντολών πίστωσης δεν έχει καταστεί δυνατόν να πιστωθεί η Συνεισφορά Δημοσίου σε τουλάχιστον ένα τραπεζικό λογαριασμό, με υπαιτιότητα του οφειλέτη.

Δ) Σε περίπτωση που κατόπιν του ετήσιου επανελέγχου διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης δεν πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης Συνεισφοράς Δημοσίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης.

Ε) Σε περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερήσει την καταβολή του ποσού που βαρύνει τον ίδιο, με αποτέλεσμα να θεμελιώνονται τα κατά το άρθρο 80 ν. 4605/2019 (Α΄ 52) δικαιώματα του πιστωτή, ακόμα κι αν αυτά δεν ασκηθούν. Αν ο δικαιούχος δεν καταβάλει εγκαίρως το ποσό που βαρύνει τον ίδιο, ο θιγόμενος πιστωτής υποχρεούται να ενημερώσει την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας, το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από τη θεμελίωση των δικαιωμάτων του άρθρου 80. Αν ο πιστωτής παραλείψει την ενημέρωση του προηγούμενου εδαφίου και ασκηθούν από τον πιστωτή τα δικαιώματα του άρθρου 80 ν. 4605/2019 (Α΄ 52), τότε ο πιστωτής υποχρεούται να επιστρέψει στο Δημόσιο με το νόμιμο τόκο της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) τα ποσά που αυτό κατέβαλε από το χρόνο κατά τον οποίο ο πιστωτής όφειλε να είχε ενημερώσει το Δημόσιο.

ΣΤ) Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων του Οφειλέτη, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας απόφασης.

4. Η Συνεισφορά Δημοσίου δύναται να αναπροσαρμοστεί σε περίπτωση κατά την οποία επήλθε μεταβολή των εισοδημάτων του οφειλέτη κατά τρόπο ώστε να δικαιούται διαφορετική Συνεισφορά Δημοσίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 3. Σε περίπτωση που δικαιούται μεγαλύτερης Συνεισφοράς Δημοσίου, μέχρι την αποδοχή της αίτησης για αναπροσαρμογή της Συνεισφοράς Δημοσίου και την έκδοση νέας εγκριτικής απόφασης, ο οφειλέτης οφείλει να συνεχίζει να καταβάλλει το ποσό που τον βαρύνει σύμφωνα με την προηγούμενη απόφαση περί συνεισφοράς. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ελάμβανε μεγαλύτερο ποσό Συνεισφοράς Δημοσίου, υπολογίζεται το επιπλέον ποσό και συμψηφίζεται με μελλοντικές καταβολές Συνεισφοράς Δημοσίου, εκτός εάν δεν υφίστανται μελλοντικές καταβολές, οπότε και επιστρέφεται ατόκως, ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

5. Στις περιπτώσεις διακοπής ή αναπροσαρμογής της Συνεισφοράς Δημοσίου, οι έννομες συνέπειες εκκινούν με την κοινοποίηση της απόφασης ανάκλησης της εγκριτικής απόφασης, ή με την τροποποίηση αυτής, στην περίπτωση της αναπροσαρμογής προς την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ. Η ανωτέρω απόφαση γνωστοποιείται εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών στον Οφειλέτη και τους Πιστωτές μέσω ηλεκτρονικού αρχείου το οποίο αποστέλλεται μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Προστασίας Κύριας Κατοικίας στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας που έχουν δηλωθεί κατά την αίτηση υπαγωγής στο ν. 4605/2019 (Α΄ 52).

Αχρεωστήτως καταβληθέντα – Αναδρομικότητα πληρωμών

1. Υπό την επιφύλαξη αυστηρότερων ποινών, που προβλέπονται στην κείμενη ποινική νομοθεσία, σε περίπτωση δήλωσης από τον αιτούντα ψευδών στοιχείων ή απόκρυψης αληθινών στην αίτηση υπαγωγής στο ν. 4605/2019 (Α΄ 52), με σκοπό την υπαγωγή του σε αυτόν ενώ δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 1 αυτού, καθώς και τον προσπορισμό περιουσιακού οφέλους από τη Συνεισφορά Δημοσίου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 (75 Α`). Σε κάθε περίπτωση, μετά από αυτεπάγγελτη ή κατόπιν αναφοράς έρευνα, τα σχετικά στοιχεία παραπέμπονται στον αρμόδιο εισαγγελέα για την εξέταση των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των υπευθύνων.

2. Τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται και επιστρέφονται εντόκως, με επιτόκιο 5%. Για την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 45 του ν του ν. 4520/2018 (30 Α`). Σε περίπτωση μη επιστροφής τους αναζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).

3. Εάν ο οφειλέτης δεν έλαβε το ποσό της Συνεισφοράς Δημοσίου που του αναλογεί εξαιτίας αμέλειας του οργάνου πληρωμής της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης, το ποσό καταβάλλεται αναδρομικά, μετά από σχετική αίτηση θεραπείας του οφειλέτη προς το όργανο αυτό.

4. Εάν ο δικαιούχος δεν έλαβε το ποσό της Συνεισφοράς Δημοσίου λόγω του ότι δεν έχει καταστεί δυνατόν να πιστωθεί αυτή σε τουλάχιστον ένα τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, με υπαιτιότητα του δικαιούχου και εφόσον η εγκριτική απόφαση δεν έχει ανακληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσης, το ποσό καταβάλλεται αναδρομικά, μετά την σχετική τροποποίηση του τραπεζικού λογαριασμού και της εγκριτικής απόφασης.

Υποχρεώσεις οφειλέτη

Για όσο χρόνο διαρκεί η Συνεισφορά Δημοσίου, ο οφειλέτης, ο σύζυγος και τα εξαρτώμενα μέλη του έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α) Να υποβάλλει Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος κάθε έτος.

β) Να προβαίνει σε δήλωση στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας, εφόσον επέλθει μεταβολή των στοιχείων που επηρεάζουν την καταβολή Συνεισφοράς Δημοσίου.

γ) Να συναινεί στη χρησιμοποίηση των δηλωθέντων στοιχείων ανώνυμα, αποκλειστικά και μόνο, για το σκοπό της αξιολόγησης του προγράμματος.

δ) Να συναινεί στη διενέργεια κοινωνικής έρευνας και σε κατ` οίκον επισκέψεις από αρμόδιους υπαλλήλους, αν απαιτηθεί, για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Ενδικοφανείς προσφυγές

Κατά της εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, καθώς και των αποφάσεων ανάκλησης ή μεταρρύθμισης αυτής επιτρέπεται η άσκηση αιτήσεως θεραπείας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 24 του ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας), προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία βάσει των οποίων ζητείται η ανάκληση ή η μεταρρύθμιση της απόφασης.

Αρμόδια όργανα και υπηρεσίες

Αρμόδιες υπηρεσίες για την υλοποίηση της Συνεισφοράς Δημοσίου είναι οι εξής:

1. Η Οικονομική Διεύθυνση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ως όργανο πληρωμών του άρθρου 4 παρ. 2, ο οποίος επιχορηγείται για το σκοπό αυτό κάθε τρίμηνο από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

2. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ.), στις υποδομές της οποίας φιλοξενείται και λειτουργεί η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας

3. Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού χρέους, μέσω της ιστοσελίδας της οποίας παρέχεται πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας και η οποία εγκρίνει, ανακαλεί ή μεταρρυθμίζει την απόφαση για τη χορήγηση Συνεισφοράς Δημοσίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας απόφασης.

4. Η ανώνυμη εταιρία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία τηρεί την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την παρακολούθηση της Συνεισφοράς Δημοσίου.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς λαμβάνουν τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων των υποκειμένων, σε όλες τις επεξεργασίες που είναι απαραίτητες για τη διαδικασία ελέγχου των κριτηρίων χορήγησης της Συνεισφοράς Δημοσίου και της πληρωμής αυτής.


Source link