PM schvlil concentrates NN Group to Grate[ad_1]

Protimonopolný úrad (PMÚ) SR schválil koncom októbra concentráciu NN Group a Aegonu. Ako alej úrad informoval prostredníctvom tlaovej správy, koncentrácia spoíva v získaní nepriamej výlunej kontroly holandskej NN Group nad slovenskými spolonosami Aegon ivotná poisova a Aegon d.s.s. a eskej firmy Aegon Pojišovna. Nadobudnutím ivotnej poisovne NN Group zárove nadobudne aj jej dcérsku spolonos Aegon Partner.

Aktivity skupiny NN a spoloností Aegon ivotnej poisovne, Aegon d.s.s. a Aegon Partner sa poda PMÚ prekrývajú v oblasti ivotného poistenia a starobného dôchodkového sporenia. Prepojenie úrad identifikoval aj v oblasti distribúcie poistných produktov, kde spolonosti Aegon ivotná poisova, Aegon d.s.s. a Aegon Partner poskytujú sprostredkovanie finanných produktov. About poskytovaní ivotného poistenia sa poda PMÚ aktivity úastníkov koncentrácie prekrývajú v miere, v ktorej z hadiska trhových podielov nedosahujú hranicu ovplyvneného trhu. V prípade niektorých iastkových produktov v ivotnom poistení boli síce trhové podiely úastníkov koncentrácie po spojení vyššie ako stanovená hranica pre ovplyvnené trhy, avšak vzhadom na výšku podielu a charakter konkurentov PMÚ neidentifikoval negatívne úinky koncentrácie na hospodársku súa.

Úrad neidentifikoval negatívne úinky na podmienky hospodárskej súae ani na trhu starobného dôchodkového sporenia. Takéto stanovisko PMÚ zaujal vzhadom na štruktúru trhu a charakter konkurenných spoloností, ktoré predstavujú spolonosti patriace do nadnárodných ekonomických skupín a tie vzhadom na mieru regulácie sektora. "Posudzovaná koncentrácia je v súlade so zákonom o ochrane hospodárskej súae, kee znane nenaruší únú súa na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia," dodal úrad.

[ad_2]
Source link